Per 1 augustus definitief over op SEPA

Per 1 augustus definitief over op SEPA

Morgen is het zover: dan moeten alle rekeningnummers in uw administratie klaar zijn voor SEPA. Per 1 augustus 2014 is de sinds 1 februari ingestelde overgangsperiode voorbij en stoppen de banken met het automatisch omzetten van oude, korte rekeningnummers naar een 18-cijferig IBAN. Als uw onderneming nog niet SEPA-proof is, en u bijvoorbeeld te laat bent met het uitbetalen van salarissen, gaat dit u geld kosten. Deze week is het zover: de overstap van uw onderneming op SEPA moet deze week voltooid zijn. De overgangsperiode die tot 1 augustus gold is ten einde. Als uw onderneming toch nog niet klaar is voor SEPA, loopt u het risico dat u te laat bent met het uitbetalen van salarissen. In dat geval loopt u al snel tegen extra kosten aan. Bij te late loonbetaling extra kosten De werknemer kan in dat geval een wettelijke verhoging vorderen. Deze wettelijke verhoging geldt voor al het achterstallige vaste loon in geld en bedraagt op de vierde, vijfde, zesde, zevende en achtste werkdag dat u te laat betaalt telkens 5% van het loon. Heeft u het loon daarna nog niet betaald, dan is de boete voor de volgende werkdagen 1% per werkdag. De verhoging bedraagt maximaal 50% van het achterstallige brutoloon, maar de rechter kan deze wel matigen. Naast deze vertragingsvergoeding bent u ook nog wettelijke rente verschuldigd over het achterstallige loon én de verhoging. De wettelijke rente voor transacties met werknemers bedraagt in 2014 3%. Zet elk rekeningnummer snel om naar IBAN Het is dus zaak om ervoor te zorgen dat elk rekeningnummer in uw salarisadministratie vóór de volgende loonbetaling is omgezet van een Nederlands rekeningnummer naar...
BTW terugvragen op oninbare vordering

BTW terugvragen op oninbare vordering

Als uw klant zijn factuur niet betaalt, kunt u de btw terugvragen. In de praktijk blijkt dat dit vaak wordt vergeten. Hoe kunt u dit nu het beste aanpakken? Verzoek om teruggaaf. Als uw klant de factuur niet kan betalen, bijvoorbeeld als gevolg van een faillissement, kunt u de door u berekende en afgedragen btw onder bepaalde voorwaarden bij de Belastingdienst terugvragen. U moet de Belastingdienst per brief verzoeken om teruggaaf van de berekende btw. Let op. U mag de btw niet als een negatief bedrag in uw btw-aangifte verwerken. Ook het uitreiken van een creditfactuur is geen correcte oplossing. U heeft de prestatie (levering of dienst) immers reeds verricht aan uw klant. Tijdstip indiening verzoek. U moet het verzoek indienen binnen één maand na het einde van het tijdvak (maand, kwartaal of jaar) waarin het recht op teruggaaf is ontstaan. Dit recht ontstaat op het tijdstip waarop redelijkerwijs moet worden aangenomen dat betaling door uw klant achterwege zal blijven. Dit kan zijn bij ontvangst van een schriftelijk bericht van de curator, een schriftelijk bericht van uw incassobureau of correspondentie met uw klant waaruit blijkt dat betaling niet in de lijn der verwachtingen ligt. Te laat. En dan? Dan kan de Belastingdienst de btw alleen nog ambtshalve teruggeven. Hiertegen staat geen bezwaar of beroep open. Te vroeg. En dan? Het verzoek kan later nogmaals worden ingediend. Verrekening of lening. In de volgende gevallen wordt de factuur geacht te zijn betaald en zal er geen teruggaaf worden verleend: bij verrekening van twee vorderingen: hiervan zal sprake zijn als u naast een vordering ook een schuld op uw klant heeft; bij...

EU wetgeving betaaltermijn werkt niet

Eenzijdige verlenging betalingstermijn door multinationals slecht voor alle partijen Het eenzijdig verlengen van de betalingstermijn door multinationals heeft verstrekkende gevolgen voor de gehele keten en heeft een negatief effect op de economie. De betalingstermijnen verkorten, levert juist een enorme economische impuls op en is uiteindelijk ook beter voor de opdrachtgever. Dat stelt het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB), de brancheorganisatie van bedrijven die actief zijn binnen het aandachtsgebied creditmanagement. Deze week maakte HEMA bekend zijn betalingstermijn voor leveranciers eenzijdig te verlengen tot 120 dagen. HEMA is hierin zeker niet uniek. Bedrijven die dat doen misbruiken het leverancierskrediet om in de eigen liquiditeitsbehoefte te voorzien, stelt het VCMB. Op tijd betalen is niet alleen maatschappelijk verantwoord, het zorgt ook voor een toekomstbestendige leveranciersketen en is goed voor de economie. EU-wetgeving papieren tijger Sinds vorig jaar is er een Europese richtlijn van kracht die voorschrijft dat bedrijven een maximale betaaltermijn mogen hanteren van 30 dagen (de zogenoemde ‘late payments directive’). Alleen met wederzijdse overeenstemming kan daarvan worden afgeweken tot maximaal 60 dagen. Door de dominante marktpositie van grote organisaties en de nog altijd zwakke economische positie van veel van hun leveranciers, zien veel leveranciers zich genoodzaakt de eenzijdige aanpassing te accepteren. “U kunt als leverancier wel op uw strepen gaan staan, maar dan is er een kans dat u de opdrachtgever verliest. Voor veel ondernemers is dat risico, zeker in deze tijd, te groot,” stelt Mannes Westhuis, voorzitter van het VCMB. Gevolgen werken door in keten Met name kleinere leveranciers zijn door lange betaaltermijnen van hun opdrachtgevers niet in staat zelf aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Zij worden gedwongen hun...