Schenken in 2017

Schenken in 2017

Zoals de zaken er nu voorstaan, is het vanaf 2017 weer mogelijk om belastingvrij € 100.000,- te schenken, mits dit door degene die de schenking ontvangt, wordt aangewend ten behoeve van de eigen woning. Waar moet u op letten? Stroomschema schenkingsvrijstelling Vrijstelling van € 100.000,- Tussen de 18 en 40 jaar. De hoge vrijstelling van € 100.000,- voor een schenking bestemd voor aankoop of verbetering van de eigen woning, dan wel voor aflossing van de hypotheekschuld, gold ook al in het kalenderjaar 2014 (feitelijk vanaf 1 oktober 2013). In 2017 keert deze vrijstelling dus terug, mits de schenking wordt gedaan aan een persoon in de leeftijd van 18 tot 40 jaar. Deze vrijstelling kan in drie opeenvolgende jaren worden benut. Simpel? Niet echt. We gaan er voor dit artikel gemakshalve van uit dat u schenkt aan uw eigen kind. Als u in eerdere jaren al gebruik heeft gemaakt van de extra verhoogde schenkingsvrijstelling, is het een ingewikkelde regeling. Schenking aan eigen kind Eenmalig verhoogde vrijstelling. Naast een ‘gewone’ jaarlijkse vrijstelling bij schenken van ouder naar kind (2016: € 5.304,-) bestaat er een eenmalig verhoogde vrijstelling. Let op. Heeft u daar eenmaal gebruik van gemaakt (ongeacht voor welk bedrag!), dan kunt u die niet nogmaals benutten. Heeft u bijvoorbeeld in 2009 voor € 10.000,- onder die verhoogde vrijstelling (destijds € 22.760,-) geschonken, dan kunt u het restant (€ 12.760,-) niet meer in een later jaar belastingvrij schenken. Eenmalig is nu eenmaal eenmalig. Extra vrijstelling voor de eigen woning. In 2010 is het bedrag van € 22.760,- verhoogd naar € 24.000,-. Tevens is er een aparte categorie toegevoegd, namelijk de schenking ten behoeve van de eigen woning. Die wordt voor € 50.000,- vrijgesteld. Omdat u dit in 2009 nog niet kon weten, mag u in een later jaar het...
Ook bijtelling 0% auto zonder registratie!

Ook bijtelling 0% auto zonder registratie!

Als een werknemer in de loop van een jaar een nieuwe auto van de zaak krijgt, moet hij voor het hele jaar een sluitende rittenregistratie bijhouden, ook als voor de tweede auto 0% bijtelling geldt. Doet hij dat niet, dan kan de inspecteur alsnog een bijtelling en naheffingsaanslag opleggen. Dit bevestigde de rechtbank kortgeleden. In 2013 had een werknemer de beschikking over twee verschillende auto’s van de zaak. De eerste helft van het jaar was dit een auto met 25% bijtelling. De tweede helft van het jaar reed de werknemer in een elektrische auto met 0% bijtelling. Voor het hele jaar had de werknemer een Verklaring geen privégebruik auto, zodat de werkgever de bijtelling achterwege mocht laten. De werknemer moest daarvoor wel een sluitende rittenregistratie bijhouden. In totaal niet meer dan 500 kilometer privé De eerste helft van het jaar had de werknemer keurig een rittenregistratie bijgehouden, maar omdat voor de tweede auto een bijtellingspercentage van 0% gold, was hij hier in de tweede helft van het jaar mee gestopt. De inspecteur van de Belastingdienst vond echter dat de werknemer voor het hele jaar een rittenregistratie had moeten bijhouden. De werknemer mag als er geen bijtelling wordt toegepast namelijk, ongeacht met welke auto van de zaak, op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijden. De inspecteur legde dan alsnog een bijtelling en naheffingsaanslag op voor de periode dat de werknemer met de auto met 25% bijtelling gereden had. De werknemer vond dit onrechtvaardig en stapte naar de rechter. Aantonen privégebruik moet ook bij 0% Voor de rechter stelde de werknemer dat het bijhouden van een rittenregistratie voor een...
Geen toets voor bonus van max. € 2.400

Geen toets voor bonus van max. € 2.400

De regels die u moet toepassen bij de toekenning van een bonus, zijn binnen de werkkostenregeling (WKR) nog niet geheel uitgekristalliseerd. Inmiddels is het wel bekend dat u bonussen tot een bedrag van € 2.400 in de vrije ruimte mag onderbrengen. De werkkostenregeling (WKR) geeft aan wanneer u vergoedingen en verstrekkingen onbelast aan uw medewerkers mag geven. De vrije ruimte binnen de WKR maakt het mogelijk dat u belastingvrij vergoedingen en verstrekkingen aan uw medewerkers kunt geven. In 2015 gaat het om een bedrag dat gelijk is aan 1,2% van de totale fiscale loonsom van uw organisatie. Geen gebruikelijkheidstoets voor bonussen van maximaal € 2.400 Als u een vergoeding of verstrekking onderbrengt in de vrije ruimte, moet er voldaan zijn aan de zogenoemde gebruikelijkheidstoets. De Belastingdienst toetst niet of de bonus gebruikelijk is als het bedrag niet groter is dan € 2.400. Als het bedrag hoger is en het voldoet aan de gebruikelijkheidstoets mag u het onderbrengen in de vrije ruimte. Voldoet het niet aan de gebruikelijkheidstoets, dan mag het niet in de vrije ruimte en moet u over het hele bedrag 80% eindheffing betalen. Bron:...
Aangifte-eisen en tips

Aangifte-eisen en tips

Aangiften Inkomstenbelasting 2014 Voor een belastingaangifte zijn deze gegevens altijd nodig: –  Jaaropgave(n) van uzelf en u (gehuwde) partner of laatste salarisstroken 2014 met daarop de jaartotalen (de zogenaamde cumulatieve gegevens) –  Opgave enkele reisafstand woon / werkadres –  Opgave ontvangen reiskostenvergoeding woon / werkverkeer –  Kopie formulier Belastingdienst huurtoeslag / zorgtoeslag / kinderopvangtoeslag 2014 –  Kopie formulier Belastingdienst definitieve vaststelling huur-,zorg- , kinderopvangtoeslag 2013 –  Kopie jaaroverzicht bank en spaarrekeningen per 01-01-2014 en 31-12-2014 –  Voorletters, geboortedata en BSN van uw (minderjarige) kind(eren) –  Datum huwelijk / geregistreerd partnerschap. Datum echtscheiding (indien van toepassing) engegevens ex-partner (Voorletters, Achternaam, geboortedatum, adres, BSN –  Opgaaf woon- werkverkeer via openbaar vervoer of eigen vervoer / verklaring werkgeverINDIEN VOOR UW VAN TOEPASSING ZIJN OOK DEZE GEGEVENS NODIG:Eigen Woning: –  Saldo hypotheekschuld eigen woning per 31-12-2014 –  Overzicht betaalde hypotheekrente in 2014 –  Bij een hypotheekverhoging aangeven welk deel niet is gebruikt voor de eigen woning –  Betaalde erfpacht in 2014 –  Ontvangen rijksbijdrage (subsidie) in 2014 –  W.O.Z. waarde beschikking of aanslagbiljet onroerende zaak belasting 2014 –  Waarde levensverzekering (alleen als de polis dient ter aflossing van de hypotheek / Box 1)Aankoop eigen huis, afsluiten/verhogen hypotheek in 2014: –  Notarisafrekening –  Kopie nota en betaalbewijs van de taxatiekosten –  Nota’s van onderhoud / verbetering eigen woning die u hoofdverblijf is –  Opgave(n) van box 3 vermogen (2e eigen woning / vakantiewoning (en in het buitenland /overig binnenlands en/of buitenlands vermogen) Leningen: – Jaaroverzicht leningen per 01-01-2014 en 31-12-2014 (denk ook aan creditcards en postorderbedrijven) Diversen: –  Verklaring (geen) Privé gebruik auto van de zaak –  Opgave bijverdiensten –  Opgave waarde levensverzekeringen 01-01-2014...
Onderscheid boetes verdwijnt in 2015

Onderscheid boetes verdwijnt in 2015

Het fiscale onderscheid tussen binnenlandse boetes en buitenlandse geldboetes verdwijnt. Dat betekent dat u ze niet meer mag aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. Dat blijkt uit het Belastingplan 2015. Als uw onderneming de werkkostenregeling (WKR) al toepast, mag u buitenlandse geldboetes die aan een werknemer toe te rekenen zijn op dit moment nog onderbrengen in de vrije ruimte. U kunt ze op die manier onbelast aan de werknemer vergoeden. Binnenlandse geldboetes mag u niet aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. Uit het Belastingplan 2015 blijkt dat de regels veranderen. Vanaf 1 januari 2015 worden buitenlandse geldboetes hetzelfde behandeld als binnenlandse. Hiervoor wordt de Wet op de loonbelasting aangepast. Geldboetes altijd tot het loon rekenen U moet alle geldboetes die u betaalt, maar die toe te rekenen zijn aan de werknemer, vanaf volgend jaar dus bij het loon van de werknemer tellen en normaal belasten. Past uw onderneming nu nog het oude regime voor vrije vergoedingen en verstrekkingen toe, dan mag u ook nu al voor buitenlandse geldboetes geen eindheffing toepassen. Daar verandert dus niets aan als u per 1 januari 2015 overstapt op de WKR. Afwijkende regels voor verkeersboetes Bij geldboetes kunt u denken aan: Geldboetes opgelegd door een Nederlandse strafrechter; Geldsommen betaald aan de staat ter voorkoming van strafvervolging in Nederland; Geldsommen betaald aan de staat in verband met een besluit tot gratieverlening; Bestuurlijke boetes; Geldboetes op basis van tuchtrecht dat wettelijk is geregeld; Kosten van een naheffingsaanslag parkeerbelasting; Kosten van het verwijderen van een wielklem. Voor verkeersboetes gelden overigens andere regels. Als u die niet verhaalt op de werknemer, mag u wel eindheffing toepassen. Dat geldt onder het oude regime en onder de WKR....
Een vieze bestelauto voor privégebruik

Een vieze bestelauto voor privégebruik

Voor een bestelauto die alleen maar of bijna uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen, hoeft u geen rekening te houden met een bijtelling voor privégebruik. Maar zodra in de bestelauto veel materialen of apparaten aanwezig zijn, of als de bestelauto smerig is, wil dit volgens Rechtbank Den Haag nog niet direct zeggen dat hij ongeschikt is voor personenvervoer. In een recente rechtszaak draaide het om een onderneming die een bestelbus ter beschikking had gesteld aan een werknemer. Hiervoor was door de fiscus een ´Verklaring geen privégebruik auto´ afgegeven. De onderneming hoefde geen rekening te houden met bijtelling als de werknemer met een sluitende rittenadministratie aan kon tonen dat de auto voor minder dan 500 kilometer privé was gebruikt. De werknemer had de bestelbus tot zijn beschikking tot en met 31 oktober 2012. In december 2012 deed de Belastingdienst navraag naar het privégebruik van de auto. De werknemer kon echter geen rittenadministratie overleggen: hij had deze ingeleverd bij zijn inmiddels failliete werkgever en had geen kopie. Daarom legde de inspecteur een naheffingsaanslag loonbelasting op. Een smerige bestelauto kan best personen vervoeren De man stapte hierop naar de rechter. Hij voerde aan dat de bestelbus helemaal niet geschikt was voor privégebruik. Om zijn argument kracht bij te zetten, toonde hij foto’s van de bestelbus. De rechter was echter niet onder de indruk. De cabine van de bestelbus lag weliswaar vol met apparatuur, dit betekende volgens de rechter nog niet dat de bestelbus niet geschikt was voor een passagier. Door het verwijderen van enkele materialen kon er immers makkelijk alsnog een passagier meerijden. De aanvullende argumenten dat de bestelbus te...