Strengere controle bij teruggaaf BTW

Strengere controle bij teruggaaf BTW

Als mkb-ondernemer krijgt u komend jaar te maken met scherpere controles op uw teruggaafverzoeken van de BTW. Staatssecretaris Wiebes heeft dat recent aangegeven. De extra controles zijn het gevolg van meer financiële middelen voor het toezicht en de invordering van belastingen. Vorig jaar heeft de Belastingdienst extra geld gekregen voor het verbeteren van het toezicht en de invordering van belastingen. Hierdoor stegen de belastingopbrengsten in 2013 met € 250 miljoen. Recent is de staatssecretaris in zijn beantwoording op Kamervragen ingegaan op de controles voor dit jaar. In 2014 gaat de fiscus zich richten op controles die het meeste geld opleveren. De Belastingdienst kijkt daarom kritisch naar de aangiftes inkomstenbelasting en gebruikt daarvoor de gegevens van derden. Verhoging van het aantal boekenonderzoeken Daarnaast verhoogt de fiscus het aantal boekenonderzoeken bij ondernemers die niet onder het horizontaal toezicht vallen. Bij een verzoek om teruggaaf van BTW kunt u ook te maken krijgen met strengere controles. De controle richt zich daarbij op de verzoeken om teruggaaf door ondernemingen, de vergelijking tussen de BTW-schuld van de winstaangifte en de werkelijk afgedragen BTW en de behandeling van aangiften met aftrek van BTW, maar zonder...
Vergeet de fiscus niet bij WK-pool!

Vergeet de fiscus niet bij WK-pool!

Wordt er bij u ook een WK-pool georganiseerd, denk er dan wel aan dat u kansspelbelasting moet afdragen als de waarde van het totaal aan prijzen van de WK-pool hoger is dan € 454. De WK-gekte is losgebarsten. Organiseert u ook een WK-pool, dan moet u een aantal dingen goed administreren. Leg vast wat de pool precies inhoudt en hoeveel de winnaars aan prijzengeld krijgen of wat de waarde is van de cadeaus. Zijn de prijzen in totaal meer dan € 454 waard, dan moet u over het hele bedrag belasting inhouden en afdragen aan de fiscus. Kansspelbelasting betalen kan op verschillende manieren De kansspelbelasting moet u betalen namens de winnaar(s) van de pool. Dit kan op verschillende manieren: U spreekt af dat de winnaar het prijsbedrag van bijvoorbeeld € 800 netto ontvangt. U draagt dan 29% kansspelbelasting af over het brutobedrag van € 1.127, zodat er € 800 overblijft voor de geluksvogel. U kunt ook belasting inhouden op het prijsbedrag. Van het brutobedrag van € 800 gaat dan nog 29% af, waardoor de winnaar uiteindelijk € 586 netto krijgt. Belasting moet binnen een maand zijn betaald De aangifte kansspelbelasting doet u met een formulier dat u kunt downloaden op de website van de Belastingdienst. Het verschuldigde bedrag moet binnen een maand nadat de prijs is uitgekeerd, zijn bijgeschreven op de rekening van de Belastingdienst. Bent u te laat of betaalt u niet, dan kan de prijswinnaar zelf een naheffingsaanslag en een boete krijgen. Als er werknemers zijn die zelf een pool opzetten, zonder dat iedereen in uw onderneming hieraan mag meedoen, is er geen sprake van het gelegenheid geven tot deelname aan een...
Storing komt voor rekening van ondernemer

Storing komt voor rekening van ondernemer

U bent verplicht om een gedegen administratie bij te houden. Dit houdt ook in dat u de gegevens goed bewaart, zodat u ze te allen tijde kunt raadplegen. Lukt dat door een computerstoring niet, dan komt dat voor uw rekening. Dit blijkt ook uit een recente uitspraak van Rechtbank Noord-Holland. In deze rechtszaak draaide het om een Italiaans restaurant. In mei 2011 kondigde de Belastingdienst aan dat ze een boekenonderzoek wilde doen bij deze vennootschap onder firma (vof). De controleur van de Belastingdienst vond dat de administratie van het restaurant niet volledig was. Er bleek namelijk geen detailinformatie meer beschikbaar te zijn over bestellingen en afrekeningen. Dit kwam door storingen in het gebruikte kassasysteem. Daardoor waren digitale bestanden met detailinformatie over omzetgegevens uit 2008 en 2009 in het geautomatiseerde bestellingen- en afrekensysteem niet meer beschikbaar. Ook ontbraken dagoverzichten van de omzet. Essentieel onderdeel van de administratie Volgens Rechtbank Noord-Holland vormde de door de storing niet meer beschikbare gegevens een essentieel onderdeel van de administratie van de vof. Door het ontbreken van informatie was controle van de omzet niet mogelijk. Zonder de bronbestanden van de kassagegevens kon de fiscus de volledigheid van de omzet niet verifiëren. Daardoor kon de fiscus niet controleren dat de omzet, zoals die uit de z-afslagen (de rapportage van de dagomzet) bleek, juist en volledig was. Alleen met de z-afslagen kon de vof niet volstaan. De vof voldeed daarom niet aan de wettelijke eisen van de administratie- en bewaarplicht. De nadelige gevolgen van de computerstoringen en het niet voor handen hebben van een deugdelijke back-up van de administratie kwamen voor rekening van de vof. Bron: Fiscaal...
Giften via de B.V. betalen?

Giften via de B.V. betalen?

Als DGA (directeur-grootaandeelhouder) kunt u giften via uw BV laten lopen of zelf betalen. Voor een optimale fiscale aftrek is het zaak om tijdig te weten hoe de gift het beste kan worden betaald: vanaf uw privérekening of vanuit de BV. Giftenaftrek in privé Zoek een ANBI. Giften komen alleen voor aftrek in aanmerking indien u schenkt aan een aangewezen en kwalificerend goed doel. Om daarachter te komen, kunt u via de site van de Belastingdienst gebruikmaken van het ‘ANBI zoekprogramma’. Voorwaarden giftenaftrek. Voor gewone giften aan instellingen geldt een drempelbedrag (> € 60,-) van 1% en een plafond van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen hoeft in dit verband niet verlaagd te worden met onder andere betaalde alimentatie, aftrek levensonderhoud, ziektekosten, studiekosten, giften en onderhoudskosten monumenten. Tip. Voor periodieke giften geldt overigens geen drempelinkomen of plafond. Plafond bereikt tijdens het jaar? Omdat andere aftrekposten, zoals hypotheekrenteaftrek en lijfrenteaftrek, het verzamelinkomen voor de berekening van de giftenaftrek wel verlagen, kan het voorkomen dat bij het doen van gewone giften het plafond voor giftenaftrek tijdens het jaar al eerder is bereikt dan u had gedacht. Tip. Op dat moment kan het fiscaal voordelig zijn om de resterende giften via uw BV te laten lopen. Het gedeelte van de giften dat wordt betaald boven het plafond kan namelijk niet terug- of vooruitgewenteld worden naar eerdere of volgende jaren. In zoverre zou u dan de aftrek verspelen! Giften via de BV Er zijn drie redenen waarom u giften via uw BV zou kunnen laten lopen: voorkomen dat u privéaftrek verspeelt vanwege de drempel of het plafond (zie hiervoor); vanwege het tariefverschil tussen de BV...
BTW terugvragen op oninbare vordering

BTW terugvragen op oninbare vordering

Als uw klant zijn factuur niet betaalt, kunt u de btw terugvragen. In de praktijk blijkt dat dit vaak wordt vergeten. Hoe kunt u dit nu het beste aanpakken? Verzoek om teruggaaf. Als uw klant de factuur niet kan betalen, bijvoorbeeld als gevolg van een faillissement, kunt u de door u berekende en afgedragen btw onder bepaalde voorwaarden bij de Belastingdienst terugvragen. U moet de Belastingdienst per brief verzoeken om teruggaaf van de berekende btw. Let op. U mag de btw niet als een negatief bedrag in uw btw-aangifte verwerken. Ook het uitreiken van een creditfactuur is geen correcte oplossing. U heeft de prestatie (levering of dienst) immers reeds verricht aan uw klant. Tijdstip indiening verzoek. U moet het verzoek indienen binnen één maand na het einde van het tijdvak (maand, kwartaal of jaar) waarin het recht op teruggaaf is ontstaan. Dit recht ontstaat op het tijdstip waarop redelijkerwijs moet worden aangenomen dat betaling door uw klant achterwege zal blijven. Dit kan zijn bij ontvangst van een schriftelijk bericht van de curator, een schriftelijk bericht van uw incassobureau of correspondentie met uw klant waaruit blijkt dat betaling niet in de lijn der verwachtingen ligt. Te laat. En dan? Dan kan de Belastingdienst de btw alleen nog ambtshalve teruggeven. Hiertegen staat geen bezwaar of beroep open. Te vroeg. En dan? Het verzoek kan later nogmaals worden ingediend. Verrekening of lening. In de volgende gevallen wordt de factuur geacht te zijn betaald en zal er geen teruggaaf worden verleend: bij verrekening van twee vorderingen: hiervan zal sprake zijn als u naast een vordering ook een schuld op uw klant heeft; bij...

BTW privé gebruik auto: eerste case naar de Hoge Raad

Momenteel lopen bij de belastingrechter vijf procedures over de berekening van de btw-correctie voor privégebruik auto. Vier procedures worden gevoerd door een voor Nederland uniek samenwerkingsverband van advies- en belangenorganisaties dat een groot deel van de fiscale branche vertegenwoordigt. Daarnaast wordt nog een procedure door Flynth gevoerd. Voor die laatste procedure heeft Flynth inmiddels haar opvattingen voor een definitieve beoordeling voorgelegd aan de Hoge Raad.CaseDe case die Flynth aan de hoogste Nederlandse belastingrechter heeft voorgelegd, betreft haar opvattingen dat:• Een reële (méér dan symbolische) eigen bijdrage van werknemers voor de kosten van het privégebruik van een auto van hun werkgever, maakt het onmogelijk dat ook nog eens een btw-correctie moet plaatsvinden op basis van de door de werkgever gemaakte kosten. Deze opvatting baseert Flynth op uitspraken van het Europese Hof van Justitie met klinkende namen zoals Royscot Leasing, Hotel Scandic Gåsabäck en Oracle;• De staatssecretaris van Financiën zijn besluit over de forfaitaire berekening van de btw-correctie over de perioden vóór 1 juli 2011 ten onrechte niet heeft aangevuld met een correctiefactor voor een BPM-component in de maandelijkse betalingen voor operationele lease van de auto’s. Door het achterwege laten van deze correctiefactor leidt de door de staatssecretaris voorgestelde berekeningswijze tot een btw-correctie die groter is dan volgens de Europese btw-regeling de bedoeling is.Nieuwe berekeningenHieruit kan inderdaad geconcludeerd worden dat die case nog de oude regeling betreft, zoals die tot 1 juli 2011 gold. Vooral het eerste standpunt van Flynth brengt echter met zich mee dat de procedure ook van belang is voor de sinds 1 juli 2011 wettelijk voorgeschreven nieuwe berekeningsmethodiek.Daarnaast kan die procedure relevant zijn voor de (vele) bezwaarschriften over de jaren...