Schenken in 2017

Schenken in 2017

Zoals de zaken er nu voorstaan, is het vanaf 2017 weer mogelijk om belastingvrij € 100.000,- te schenken, mits dit door degene die de schenking ontvangt, wordt aangewend ten behoeve van de eigen woning. Waar moet u op letten? Stroomschema schenkingsvrijstelling Vrijstelling van € 100.000,- Tussen de 18 en 40 jaar. De hoge vrijstelling van € 100.000,- voor een schenking bestemd voor aankoop of verbetering van de eigen woning, dan wel voor aflossing van de hypotheekschuld, gold ook al in het kalenderjaar 2014 (feitelijk vanaf 1 oktober 2013). In 2017 keert deze vrijstelling dus terug, mits de schenking wordt gedaan aan een persoon in de leeftijd van 18 tot 40 jaar. Deze vrijstelling kan in drie opeenvolgende jaren worden benut. Simpel? Niet echt. We gaan er voor dit artikel gemakshalve van uit dat u schenkt aan uw eigen kind. Als u in eerdere jaren al gebruik heeft gemaakt van de extra verhoogde schenkingsvrijstelling, is het een ingewikkelde regeling. Schenking aan eigen kind Eenmalig verhoogde vrijstelling. Naast een ‘gewone’ jaarlijkse vrijstelling bij schenken van ouder naar kind (2016: € 5.304,-) bestaat er een eenmalig verhoogde vrijstelling. Let op. Heeft u daar eenmaal gebruik van gemaakt (ongeacht voor welk bedrag!), dan kunt u die niet nogmaals benutten. Heeft u bijvoorbeeld in 2009 voor € 10.000,- onder die verhoogde vrijstelling (destijds € 22.760,-) geschonken, dan kunt u het restant (€ 12.760,-) niet meer in een later jaar belastingvrij schenken. Eenmalig is nu eenmaal eenmalig. Extra vrijstelling voor de eigen woning. In 2010 is het bedrag van € 22.760,- verhoogd naar € 24.000,-. Tevens is er een aparte categorie toegevoegd, namelijk de schenking ten behoeve van de eigen woning. Die wordt voor € 50.000,- vrijgesteld. Omdat u dit in 2009 nog niet kon weten, mag u in een later jaar het...
Nieuwe arbeidsrisico’s door cybertechnologie

Nieuwe arbeidsrisico’s door cybertechnologie

De toepassing van nieuwe technologieën in arbeidsmiddelen zorgt ervoor dat werk sneller gedaan kan worden, maar brengt ook nieuwe risico’s op de werkvloer met zich mee. TNO waarschuwt werkgevers voor nieuwe arbeidsrisico’s. Het gebruik van nieuwe technologie in allerlei productiemiddelen is gunstig voor economische groei, maar werkgevers moeten hun medewerkers wel voorbereiden op het werken met deze nieuwe arbeidsmiddelen. Om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te kunnen garanderen, moeten werkgevers hun medewerkers voorlichten over de arbeidsrisico’s van deze nieuwe toepassingen. De werkvloer wordt er namelijk niet veiliger op. Automatisering door middel van embedded software, het op afstand bedienen van zwaar materiaal en de koppeling van arbeidsmiddelen aan lokale en publieke netwerken (internet) zijn gevoelig voor verstoringen. Risico’s in RI&E aanpassen Werkgevers die aanpassingen in de technologische processen invoeren, moeten daarom ook de risico’s in de RI&E aanpassen en werknemers bewust maken van de nieuwe gevaren. De arbeidsrisico’s die nieuwe technologieën met zich meebrengen, zijn bijvoorbeeld  werknemers die tussen robots of automatisch rijdende vrachtwagens moeten manoeuvreren. Machines die via automatisering worden aangestuurd zijn gevoelig; onbedoelde cyberverstoringen (ook door hacking of malware) door netwerkproblemen kunnen al leiden tot een arbeidsonveilige situatie en een arbeidsongeval. Meer over de risico’s en maatregelen staan in de kenniskaart van TNO (pdf). Bron:...
Tabellen en Handboek Loonheffingen per 1 april

Tabellen en Handboek Loonheffingen per 1 april

De nieuwe tabellen die per 1 april 2016 gelden voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, zijn op de site van de Belastingdienst gepubliceerd. Ook is er een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen 2016. Per 1 april 2016 gelden er nieuwe tabellen voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen die de werkgever op het loon van werknemers moet inhouden via de loonaangifte. De Belastingdienst heeft om die reden op zijn website nieuwe loonbelastingtabellen, herleidingsregels en rekenvoorschriften gepubliceerd. Werkgevers moeten de nieuwe tabellen gebruiken voor betalingen vanaf 1 april 2016. Het effect voor werknemers is dat hun nettoloon met maximaal € 10 per maand daalt. Tabellen tweemaal in Handboek Loonheffingen 2016 Ook van het Handboek Loonheffingen 2016 (tool) heeft de Belastingdienst op 1 april een nieuwe versie gepubliceerd. Het gewijzigde schijventarief en de gewijzigde eindheffingstabellen per 1 april 2016 vormen daarin de belangrijkste aanpassing. Alle tarieven, bedragen en percentages staan nu twee keer in het Handboek: per 1 januari 2016 – voor loonbetalingen tot en met 31 maart 2016; per 1 april 2016 – voor loonbetalingen vanaf 1 april...
Hoe werken de nieuwe tabellen per 1 april 2016?

Hoe werken de nieuwe tabellen per 1 april 2016?

In de derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 zet de Belastingdienst een aantal tekstuele aanpassingen in het Handboek Loonheffingen 2016 op een rijtje. Daarnaast wordt duidelijk hoe de nieuwe loonbelastingtabellen per 1 april 2016 precies gaan werken. De Belastingdienst licht in de nieuwste versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen toe hoe de nieuwe loonbelastingtabellen per 1 april 2016 precies gaan werken. Er komen nieuwe tabellen omdat in de huidige tabellen nog geen rekening is gehouden met de aanpassingen die last minute via een novelle in het Belastingplan 2016 zijn doorgevoerd. Dat wordt per 1 april rechtgetrokken. Vierwekenaangifte is rond 1 april ingewikkeld Organisaties die per maand loonaangifte doen, moeten de nieuwe tabellen met ingang van de loonaangifte van de maand april gaan hanteren. Bij een aangifte per vier weken is het ingewikkelder. Als de salarisadministrateur hierbij gebruikmaakt van de dag- of weektabel, moet hij in periode 4 – en week 13 in het bijzonder – goed opletten. Voor die periode geldt: bij toepassing van de dagtabel: huidige dagtabellen gebruiken voor 28, 29, 30 en 31 maart, nieuwe dagtabellen voor 1 april en daarna. bij toepassing van de weektabel: huidige weektabellen aanhouden bij uitbetaling van het loon op 28, 29, 30 of 31 maart, maar de nieuwe weektabellen als het loon op vrijdag 1 april wordt uitbetaald. Ook aanpassing eindheffingstabellen per 1 april Ook de eindheffingstabellen (tabel 5, 6a en 6b achter in het Handboek Loonheffingen 2016) wijzigen per 1 april 2016. Op die datum verschijnt een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen met de nieuwe tabellen. In uitgave 3 van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 (pdf) staan verder ook nog een aantal tekstuele verbeteringen en uitbreidingen die ook...
Dividendarrest brengt fiscale wereld in beweging

Dividendarrest brengt fiscale wereld in beweging

Het kon niet uitblijven: veel van de begrotingsplannen van het kabinet waren alweer vóór Prinsjesdag uitgelekt. De hervorming van box 3 per 2017 lag bijvoorbeeld al in detail op straat, evenals de verruiming van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Desondanks bevat het vandaag door Minister Dijsselbloem aan de Tweede Kamer aangeboden pakket aan belastingplannen, enkele noemenswaardige maatregelen die nog niet breed werden uitgemeten in de landelijke media. Zo wordt fiscaal gedreven emigratie aangepakt en vindt er een aanscherping plaats van het gebruikelijkheidscriterium in de werkkostenregeling. Vijf wetsvoorstellen Ten opzichte van slechts één wetsvoorstel vorig jaar, bestaat het ‘pakket Belastingplan’ dit jaar uit vijf wetsvoorstellen. Naast het Belastingplan 2016 zijn dat de Overige Fiscale maatregelen 2016, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds en de Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015. Van een grote belastinghervorming is geen sprake. Desondanks bevatten de diverse wetsvoorstellen tezamen een keur aan maatregelen. Dichten emigratielek Het kabinet was er al enige tijd mee bezig, maar nu wordt de fiscaal gedreven emigratie door de aanmerkelijkbelanghouder toch echt aangepakt. De bij emigratie opgelegde conserverende aanslag zal niet meer worden kwijtgescholden na tien jaar, maar blijft voortaan voor onbepaalde tijd openstaan. Verder moet de geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder bij iedere winstuitdeling na emigratie naar rato belasting betalen. De Belastingdienst kan dus voortaan de conserverende belastingaanslag ook innen bij een winstuitdeling van minder dan 90%. Pikant detail is dat de voorgestelde maatregelen met terugwerkende kracht gaan gelden vanaf 15 september 2015, 15.15 uur, oftewel het tijdstip waarop het Belastingplan 2016 is gepubliceerd. Dit om anticipatiegedrag te voorkomen. Implementatie aanpassingen Moeder-dochterrichtlijn 2015 Nu de Europese moeder-dochterrichtlijn is gewijzigd met...
Vervanger VAR komt pas per 1 april 2016

Vervanger VAR komt pas per 1 april 2016

Het nieuwe systeem van goedgekeurde overeenkomsten , dat de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR)moet vervangen, komt pas per 1 april 2016. Daarnaast heeft u heel 2016 de tijd om uw werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft in zijn reactie op Kamervragen aangegeven dat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties niet per 1 januari 2016, maar waarschijnlijk pas per 1 april 2016 het systeem van de VAR gaat vervangen. Dit geeft de Belastingdienst extra tijd om overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers te beoordelen en modelcontracten online te zetten. In 2016 niet handhavend optreden De staatssecretaris geeft ondernemingen ook extra voorbereidingstijd. U krijgt heel 2016 om uw werkwijze aan te passen. In 2016 houdt de Belastingdienst wel toezicht, maar zal niet handhavend optreden. Totdat u en uw opdrachtnemers met een goedgekeurde overeenkomst werken, blijft de bestaande VAR gewoon geldig. Per 1 januari 2017 is de wenperiode voorbij en moet iedereen over zijn op het nieuwe systeem. Publiceren van goedgekeurde contracten Alle door de fiscus goedgekeurde contracten worden geanonimiseerd gepubliceerd. De lijst met voorbeeldovereenkomsten die u kunt gebruiken, wordt dus steeds langer. Daarnaast heeft de Belastingdienst in samenwerking met werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland drie algemene modelovereenkomsten gepubliceerd die in veel situaties bruikbaar zijn. Het gaat om: situaties waarin gezag van de werkgever ontbreekt: modelovereenkomst geen werkgeversgezag (tool); situaties van tussenkomst van een intermediair: modelovereenkomst tussenkomst (tool); situaties waarin de werknemer niet verplicht is persoonlijk de arbeid te verrichten: modelovereenkomst vrije vervanging (tool). Als u en uw opdrachtnemers één van deze overeenkomsten gebruiken en er ook daadwerkelijk volgens de overeenkomst gewerkt wordt, loopt u niet het risico om achteraf alsnog voor de loonheffingen op te draaien. Bron:...
Verzuimboetes aanslagen IB zijn te hoog

Verzuimboetes aanslagen IB zijn te hoog

Als u na 1 januari 2015 een aanslag inkomstenbelasting heeft ontvangen over de jaren 2011, 2012 en/of 2013 met een verzuimboete, is de kans groot dat deze verzuimboete te hoog is. De Belastingdienst stuurt u dan een vermindering. U ontvangt een verzuimboete (tool) als u niet of niet op tijd aangifte doet. U bent niet op tijd als u buiten de termijn van de aanmaning de aangifte doet. Ook krijgt u een verzuimboete opgelegd  als u niet op tijd verzoekt om toezending van een aangifteformulier. Dit moet u voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting binnen zes maanden na het ontstaan van de belastingschuld doen. Verzuimboete kan oplopen tot € 5.278 Check dus even, als u dit jaar een aanslag inkomstenbelasting over 2011, 2012 en/of 2013 binnen heeft gehad of hier een verzuimboete op stond en of u bericht krijgt van een vermindering van deze boete. Anders voor de zekerheid even bellen met de Belastingtelefoon. De verzuimboete kan per geval maximaal oplopen tot € 5.278. Bron:...
Fiscus gaat inlogmethode van bank gebruiken

Fiscus gaat inlogmethode van bank gebruiken

Bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting in 2016 krijgt u de keuze of u wilt inloggen met DigiD of met de inlogmethode van uw bank. De Belastingdienst start volgend jaar met een proef om deze nieuwe inlogmethode te testen. Op dit moment heeft u voor het inloggen op de website van de Belastingdienst een DigiD nodig. Deze inloggegevens moet u apart aanvragen en kunt u gebruiken voor het inloggen bij diverse websites van de Nederlandse overheid. De Belastingdienst gaat voor de aangifte inkomstenbelasting 2016 starten met een pilot, zodat u ook met de inlogmethode van de bank kunt inloggen op de website van de Belastingdienst. Dit gaat alleen gelden als u een bankrekening heeft bij ABN Amro, ING, Rabobank, SNS en Triodos Bank. Kiezen voor bepaalde inlogmethode Volgend jaar krijgt u bij het inloggen voor de aangifte inkomstenbelasting dus de keuze tussen de inlogmethode van uw bank of DigiD. De pilot staat open voor 65.000 mensen. U krijgt deze keuze niet meer als er 65.000 mensen voor identificatie via de bank hebben gekozen. De Belastingdienst benadrukt dat het niet de bedoeling is dat de bank en de Belastingdienst meer gegevens gaan uitwisselen. De inspecteur krijgt dus geen inzicht in uw bij- en afschrijvingen. De nieuwe inlogmethode is alleen maar bedoeld om het gebruiksgemak te vergroten. Idensys is nieuwe identificatiemethode overheid In de toekomst wil de Belastingdienst altijd twee inlogmethoden hebben. De overheid is nu ook al druk bezig met de vervanger van DigiD, Idensys. Dit is de nieuwe online identificatiemethode voor de overheid en het bedrijfsleven. Volgend jaar komt er ook een proef voor deze nieuwe dienst. Waarschijnlijk gaat de overheid pas in 2017 gebruikmaken van...
Eindelijk duidelijkheid over btw-aftrekrecht van holdings

Eindelijk duidelijkheid over btw-aftrekrecht van holdings

Op 16 juli 2015 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat ‘moeiende’ holdings in de basis een volledig btw-aftrekrecht hebben. Een pre pro rata is niet van toepassing. Madeleine Merkx, knowledge manager indirect tax bij Deloitte en universitair docent aan de universiteit Leiden, is blij met deze conclusie. Niet alleen omdat hieruit blijkt dat de Nederlandse wetgever de juiste visie volgt, maar ook omdat er nu meer duidelijkheid is voor de ‘moeiende’ holding die ook deelnemingen houdt waarin niet tegen vergoeding wordt gemoeid. Voer voor discussie Al jarenlang is er – ook in het buitenland – discussie over het btw-aftrekrecht van met name ‘moeiende’ holdings. In de Nederlandse holdingresolutie neemt de Staatssecretaris van Financiën het standpunt in dat de actieve holding die naast het houden van aandelen ook belaste ondernemersactiviteiten (management-en advieswerkzaamheden) verricht voor haar deelnemingen een volledig recht op btw-aftrek heeft – ook indien daarnaast nog aandelen worden gehouden in een deelneming waarin niet actief wordt gemoeid. Desondanks hanteert de Belastingdienst in toenemende mate een afwijkend standpunt. Eerder dit jaar lichtte Pascal Schrijver – een collega van Merkx – de verwarring toe in een artikel voor TaxLive. Volledig btw-aftrekrecht Aan die discussie is nu wellicht een einde gekomen, met dank aan de Duitse zaken Larentia + Minerva en Marenave Schiffahrt. Op 26 maart 2015 concludeerde Advocaat-Generaal Mengozzi dat wanneer een ‘moeiende’ holding naast het houden van aandelen ook tegen betaling btw-belaste diensten verricht aan deze dochterondernemingen, er geen beperking is van het recht op btw-aftrek. Er hoeft geen tweedeling te worden gemaakt tussen niet-economische activiteiten (houden van aandelen) en economische activiteiten (moeien in het beheer van de deelnemingen). Deze...
Per 1 augustus definitief over op SEPA

Per 1 augustus definitief over op SEPA

Morgen is het zover: dan moeten alle rekeningnummers in uw administratie klaar zijn voor SEPA. Per 1 augustus 2014 is de sinds 1 februari ingestelde overgangsperiode voorbij en stoppen de banken met het automatisch omzetten van oude, korte rekeningnummers naar een 18-cijferig IBAN. Als uw onderneming nog niet SEPA-proof is, en u bijvoorbeeld te laat bent met het uitbetalen van salarissen, gaat dit u geld kosten. Deze week is het zover: de overstap van uw onderneming op SEPA moet deze week voltooid zijn. De overgangsperiode die tot 1 augustus gold is ten einde. Als uw onderneming toch nog niet klaar is voor SEPA, loopt u het risico dat u te laat bent met het uitbetalen van salarissen. In dat geval loopt u al snel tegen extra kosten aan. Bij te late loonbetaling extra kosten De werknemer kan in dat geval een wettelijke verhoging vorderen. Deze wettelijke verhoging geldt voor al het achterstallige vaste loon in geld en bedraagt op de vierde, vijfde, zesde, zevende en achtste werkdag dat u te laat betaalt telkens 5% van het loon. Heeft u het loon daarna nog niet betaald, dan is de boete voor de volgende werkdagen 1% per werkdag. De verhoging bedraagt maximaal 50% van het achterstallige brutoloon, maar de rechter kan deze wel matigen. Naast deze vertragingsvergoeding bent u ook nog wettelijke rente verschuldigd over het achterstallige loon én de verhoging. De wettelijke rente voor transacties met werknemers bedraagt in 2014 3%. Zet elk rekeningnummer snel om naar IBAN Het is dus zaak om ervoor te zorgen dat elk rekeningnummer in uw salarisadministratie vóór de volgende loonbetaling is omgezet van een Nederlands rekeningnummer naar...