Dividendarrest brengt fiscale wereld in beweging

Dividendarrest brengt fiscale wereld in beweging

Het kon niet uitblijven: veel van de begrotingsplannen van het kabinet waren alweer vóór Prinsjesdag uitgelekt. De hervorming van box 3 per 2017 lag bijvoorbeeld al in detail op straat, evenals de verruiming van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Desondanks bevat het vandaag door Minister Dijsselbloem aan de Tweede Kamer aangeboden pakket aan belastingplannen, enkele noemenswaardige maatregelen die nog niet breed werden uitgemeten in de landelijke media. Zo wordt fiscaal gedreven emigratie aangepakt en vindt er een aanscherping plaats van het gebruikelijkheidscriterium in de werkkostenregeling. Vijf wetsvoorstellen Ten opzichte van slechts één wetsvoorstel vorig jaar, bestaat het ‘pakket Belastingplan’ dit jaar uit vijf wetsvoorstellen. Naast het Belastingplan 2016 zijn dat de Overige Fiscale maatregelen 2016, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds en de Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015. Van een grote belastinghervorming is geen sprake. Desondanks bevatten de diverse wetsvoorstellen tezamen een keur aan maatregelen. Dichten emigratielek Het kabinet was er al enige tijd mee bezig, maar nu wordt de fiscaal gedreven emigratie door de aanmerkelijkbelanghouder toch echt aangepakt. De bij emigratie opgelegde conserverende aanslag zal niet meer worden kwijtgescholden na tien jaar, maar blijft voortaan voor onbepaalde tijd openstaan. Verder moet de geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder bij iedere winstuitdeling na emigratie naar rato belasting betalen. De Belastingdienst kan dus voortaan de conserverende belastingaanslag ook innen bij een winstuitdeling van minder dan 90%. Pikant detail is dat de voorgestelde maatregelen met terugwerkende kracht gaan gelden vanaf 15 september 2015, 15.15 uur, oftewel het tijdstip waarop het Belastingplan 2016 is gepubliceerd. Dit om anticipatiegedrag te voorkomen. Implementatie aanpassingen Moeder-dochterrichtlijn 2015 Nu de Europese moeder-dochterrichtlijn is gewijzigd met...
Handboek Loonheffingen 2015 online

Handboek Loonheffingen 2015 online

Recent is het Handboek Loonheffingen 2015 door de Belastingdienst beschikbaar gesteld. In dit document vindt u alle regelingen die in 2015 voor de loonheffingen gelden. Nu de werkkostenregeling ingevoerd is en de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen niet meer gelden, is het Handboek dit jaar ongeveer 30 pagina’s dunner. In het Handboek Loonheffingen 2015 vindt u alle wet- en regelgeving die in 2015 voor de loonheffingen geldt. U vindt er informatie over de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, maar ook over uw administratieve verplichtingen. Intussen is deze informatie niet alleen op de site van de Belastingdienst aangepast aan de regelgeving van 2015, ook de downloadbare pdf is onlangs beschikbaar gesteld door de Belastingdienst. Net als in 2014 zal de fiscus de downloadversie van het Handboek Loonheffingen begin april, begin juli en begin oktober actualiseren. Via versiebeheer wordt daarbij aangegeven wat er is veranderd ten opzichte van de vorige versie. De informatie op de website van de Belastingdienst is altijd actueel. Informatie terugvinden Sinds 2012 bevat de pdf van het Handboek Loonheffingen geen alfabetisch trefwoordenregister meer. Digitale gebruikers van het Handboek kunnen in de downloadversie via de toetscombinatie [Ctrl] + [f] namelijk eenvoudig naar steekwoorden zoeken. Als u gewend bent om het handboek af te drukken en op papier te raadplegen, is het echter een stuk lastiger om de gewenste informatie terug te vinden. Ook al is het Handboek dit jaar geen 365 pagina’s. Rendement maakt een trefwoordenregister voor u Om de abonnees tegemoet te komen die liever ouderwets door het papieren Handboek heen bladeren, is Rendement druk bezig om het ontbrekende register – net als de afgelopen jaren...
Fiscus moet meer bewijzen bij gebruikelijk loon

Fiscus moet meer bewijzen bij gebruikelijk loon

Heeft u als directeur-grootaandeelhouder (dga) straks een discussie met de inspecteur over de hoogte van uw gebruikelijk loon, dan moet hij met meer bewijzen komen om zijn gelijk aan te tonen. Dit blijkt uit een amendement op het Belastingplan 2015. De Tweede Kamer heeft bij de goedkeuring van het Belastingplan 2015 een amendement aangenomen dat de bewijslast tussen de dga en de Belastingdienst beter moet verdelen als het gaat om de vaststelling van de hoogte van het gebruikelijk loon. De inspecteur moet immers aannemelijk maken wat de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ is als hij van mening is dat uw loon te laag ligt. U las hier al over in het bericht ‘Herziening van gebruikelijkloonregeling’. Bewijsstukken worden een stuk specifieker Om te bewijzen dat uw loon te laag is, moet de inspecteur criteria overleggen op basis waarvan hij besloten heeft welke dienstbetrekking hij de meest vergelijkbare vindt. Volgens de toelichting op het amendement moet het hierbij gaan om objectieve criteria. Bij het aantonen van wat voor u de meest vergelijkbare dienstbetrekking is, moet de inspecteur met gegevens komen over bijvoorbeeld uw branche, de grootte van uw bv in termen van omzet of het aantal werknemers, of zelfs uw takenpakket en verantwoordelijkheden in vergelijking met andere dienstbetrekkingen. Bron:...
Voorwaarden voor fiscale eenheid op de schop?

Voorwaarden voor fiscale eenheid op de schop?

In haar conclusie heeft de advocaat-generaal van de Hoge Raad gesteld dat het niet zijn van een ondernemer geen beletsel hoeft te zijn om opgenomen te worden in een fiscale eenheid voor de BTW. Deze conclusie kan grote gevolgen hebben voor de voorwaarden die momenteel aan een fiscale eenheid gesteld worden. In het bericht ‘Dga staat centraal in fiscale eenheid’ las u al dat het Gerechtshof Den Haag had geoordeeld dat een holding-bv die zelf geen ondernemer is voor de btw, toch een fiscale eenheid mag vormen met een werk-bv die wel BTW-ondernemer is. Dit was opmerkelijk: de Belastingdienst stelt als voorwaarde voor het vormen van een fiscale eenheid dat dit alleen mogelijk is als de ondernemingen zelfstandige ondernemers zijn voor de BTW. De staatssecretaris van Financiën ging daarom in cassatie bij de Hoge Raad. Nederlandse wet niet in lijn met Europese jurisprudentie Advocaat-generaal Van Hilten van de Hoge Raad concludeerde echter dat de voorwaarde dat er sprake moet zijn van zelfstandige ondernemingen voor de BTW met het oog op de Europese BTW-richtlijn geen stand kan houden. De bepaling dat een fiscale eenheid moet bestaan uit afzonderlijke zelfstandige ondernemers ligt sinds 1995 vast in de Nederlandse wet, maar is volgens de advocaat-generaal ook niet in lijn met recente jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Uit die jurisprudentie blijkt namelijk dat elke persoon, ondernemer of niet, deel moet kunnen uitmaken van een fiscale eenheid. Verwevenheid wel van belang als voorwaarde De advocaat-generaal concludeerde wel dat de voorwaarde van organisatorische, economische en financiële verbondenheid terecht bepalend is om na te gaan of een niet-ondernemer deel uit kan maken van een...
Volledig loon tijdens vakantie ook bij ziekte

Volledig loon tijdens vakantie ook bij ziekte

Als een werknemer ziek is en op vakantie gaat, moet de werkgever hem tijdens zijn vakantie zijn volledige salaris uitbetalen. Hij mag hem niet minder betalen, ook niet als hij door ziekte recht heeft op minder dan zijn volledige loon. Treedt de zieke werknemer uit dienst en wil hij zijn vakantiedagen laten uitbetalen, dan heeft hij ook over deze dagen recht op 100% van zijn loon. Net als gezonde werknemers hebben zieke werknemers het recht om op vakantie gaan. Hiervoor hebben ze wel toestemming van de bedrijfsarts nodig. De vakantie mag immers geen medische problemen opleveren. Tijdens de vakantie vervallen tijdelijk de re-integratieverplichtingen van de werknemer. De werknemer moet de vakantie ook overleggen met de werkgever. Die mag echter niet zomaar een verzoek om vakantie weigeren. Zieke werknemer bouwt gewoon vakantiedagen op Uit een uitspraak van de kantonrechter in Rotterdam blijkt dat u over de vakantiedagen van een zieke werknemer het volledige salaris moet betalen. Normaal gesproken ontvangt een werknemer tijdens de eerste twee ziektejaren – afhankelijk van de bepalingen in de cao of arbeidsovereenkomst – minstens 70% van zijn loon. In het eerste ziektejaar krijgt hij bovendien minimaal het minimumloon. Tijdens zijn vakantie heeft hij wel recht op 100% van zijn salaris. Hij moet hiervoor dan natuurlijk wel vakantiedagen opnemen. Bij beëindiging dienstverband recht op 100% Als u het dienstverband van de werknemer na twee jaar ziekte beëindigt, heeft hij recht op uitbetaling van de vakantiedagen die hij niet heeft opgenomen. Ook over deze dagen moet u het volledige salaris betalen. Sinds 1 januari 2012 bouwen zieke werknemers evenveel vakantiedagen op als gezonde werknemers. Voorheen bouwden zij alleen vakantiedagen op over...
Jaarrekening digitaal deponeren vanaf 2017

Jaarrekening digitaal deponeren vanaf 2017

Minister Kamp van het ministerie van Economische Zaken wil dat u vanaf 2017 uw jaarrekening uitsluitend digitaal deponeert bij de Kamer van Koophandel. Hiervoor moet u gebruikmaken van Standard Business Reporting (SBR). Nu heeft u nog de keuze tussen het deponeren van een papieren jaarrekening en een digitale versie. De minister heeft een conceptwetsvoorstel voor het verplicht digitaal deponeren ter consultatie aangeboden. Hij is van mening dat de digitalisering zorgt voor minder administratieve rompslomp: de ruim 800.000 deponeringsplichtige ondernemingen kunnen volgens zijn berekeningen zo’n € 8,4 miljoen aan administratieve lasten besparen. U kunt nog tot 5 september 2014 reageren op het conceptwetsvoorstel. Ondernemingen willen niet vrijwillig digitaal deponeren Hoewel ondernemingen nu de keuze hebben tussen digitaal of schriftelijk deponeren, heeft vorig jaar slechts 4% de jaarrekening met behulp van SBR gedeponeerd. Het is tot nu toe dus niet gelukt om ondernemingen over te halen om de jaarrekening te digitaliseren. Hierdoor zijn ook softwarebedrijven terughoudend met de ontwikkeling van financiële software. Het verplicht stellen van het digitaal deponeren moet hier verandering in brengen. Kleine ondernemingen mogen nog wel gebruik blijven maken van een online service die de Kamer van Koophandel...