Geen grove schuld door fout werknemer

Geen grove schuld door fout werknemer

De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen als er sprake is van grove schuld of opzet. Het onzorgvuldig handelen van een werknemer kan de fiscus echter niet altijd aan u toerekenen. Dit blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad. In deze zaak ging het om een vestiging van een hotelketen op de Waddeneilanden. Een administratief werkneemster – die in het bezit was van een HBO-opleiding en diverse cursussen loonadministratie had gedaan – verzorgde de inhouding en afdracht van de premies werknemersverzekeringen. Naast haar werk voor de hotelketen was ze ook in loondienst bij een accountantskantoor. Twee keer per jaar controleerde dat kantoor ook steekproefsgewijs de loonadministratie van de vestiging van de hotelketen. Bij het verzorgen van de premies werknemersverzekeringen maakte de werkneemster echter een foutje. De Belastingdienst legde daarom een naheffingsaanslag met vergrijpboete op. Behoorlijke taakvervulling van de werkneemster De hotelketen vond de vergrijpboete echter niet terecht en ging naar de rechter. De Hoge Raad bepaalde uiteindelijk dat de aanwezigheid van grove schuld of opzet onder andere afhankelijk was van de zorg die de werkgever had gegeven bij de uitleg van de werkzaamheden. Daarnaast moest de inspecteur ook kijken of de werkgever moest twijfelen aan de behoorlijke taakvervulling van de werkneemster. De Hoge Raad bepaalde op basis van de feiten en omstandigheden dat er geen sprake was van grove schuld of opzet. Doorslaggevend hierbij was dat de werkneemster deskundig was en voldoende ervaring had. Daarnaast mocht de hotelketen er ook op vertrouwen dat de eventuele fouten van de werkneemster tijdig aan het licht zouden komen bij de controle door het accountantskantoor. De vergrijpboete kon dus niet in stand...
Handboek Loonheffingen 2015 online

Handboek Loonheffingen 2015 online

Recent is het Handboek Loonheffingen 2015 door de Belastingdienst beschikbaar gesteld. In dit document vindt u alle regelingen die in 2015 voor de loonheffingen gelden. Nu de werkkostenregeling ingevoerd is en de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen niet meer gelden, is het Handboek dit jaar ongeveer 30 pagina’s dunner. In het Handboek Loonheffingen 2015 vindt u alle wet- en regelgeving die in 2015 voor de loonheffingen geldt. U vindt er informatie over de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, maar ook over uw administratieve verplichtingen. Intussen is deze informatie niet alleen op de site van de Belastingdienst aangepast aan de regelgeving van 2015, ook de downloadbare pdf is onlangs beschikbaar gesteld door de Belastingdienst. Net als in 2014 zal de fiscus de downloadversie van het Handboek Loonheffingen begin april, begin juli en begin oktober actualiseren. Via versiebeheer wordt daarbij aangegeven wat er is veranderd ten opzichte van de vorige versie. De informatie op de website van de Belastingdienst is altijd actueel. Informatie terugvinden Sinds 2012 bevat de pdf van het Handboek Loonheffingen geen alfabetisch trefwoordenregister meer. Digitale gebruikers van het Handboek kunnen in de downloadversie via de toetscombinatie [Ctrl] + [f] namelijk eenvoudig naar steekwoorden zoeken. Als u gewend bent om het handboek af te drukken en op papier te raadplegen, is het echter een stuk lastiger om de gewenste informatie terug te vinden. Ook al is het Handboek dit jaar geen 365 pagina’s. Rendement maakt een trefwoordenregister voor u Om de abonnees tegemoet te komen die liever ouderwets door het papieren Handboek heen bladeren, is Rendement druk bezig om het ontbrekende register – net als de afgelopen jaren...
Volledig loon tijdens vakantie ook bij ziekte

Volledig loon tijdens vakantie ook bij ziekte

Als een werknemer ziek is en op vakantie gaat, moet de werkgever hem tijdens zijn vakantie zijn volledige salaris uitbetalen. Hij mag hem niet minder betalen, ook niet als hij door ziekte recht heeft op minder dan zijn volledige loon. Treedt de zieke werknemer uit dienst en wil hij zijn vakantiedagen laten uitbetalen, dan heeft hij ook over deze dagen recht op 100% van zijn loon. Net als gezonde werknemers hebben zieke werknemers het recht om op vakantie gaan. Hiervoor hebben ze wel toestemming van de bedrijfsarts nodig. De vakantie mag immers geen medische problemen opleveren. Tijdens de vakantie vervallen tijdelijk de re-integratieverplichtingen van de werknemer. De werknemer moet de vakantie ook overleggen met de werkgever. Die mag echter niet zomaar een verzoek om vakantie weigeren. Zieke werknemer bouwt gewoon vakantiedagen op Uit een uitspraak van de kantonrechter in Rotterdam blijkt dat u over de vakantiedagen van een zieke werknemer het volledige salaris moet betalen. Normaal gesproken ontvangt een werknemer tijdens de eerste twee ziektejaren – afhankelijk van de bepalingen in de cao of arbeidsovereenkomst – minstens 70% van zijn loon. In het eerste ziektejaar krijgt hij bovendien minimaal het minimumloon. Tijdens zijn vakantie heeft hij wel recht op 100% van zijn salaris. Hij moet hiervoor dan natuurlijk wel vakantiedagen opnemen. Bij beëindiging dienstverband recht op 100% Als u het dienstverband van de werknemer na twee jaar ziekte beëindigt, heeft hij recht op uitbetaling van de vakantiedagen die hij niet heeft opgenomen. Ook over deze dagen moet u het volledige salaris betalen. Sinds 1 januari 2012 bouwen zieke werknemers evenveel vakantiedagen op als gezonde werknemers. Voorheen bouwden zij alleen vakantiedagen op over...