Volledig loon tijdens vakantie ook bij ziekte

ziekteverzuimAls een werknemer ziek is en op vakantie gaat, moet de werkgever hem tijdens zijn vakantie zijn volledige salaris uitbetalen. Hij mag hem niet minder betalen, ook niet als hij door ziekte recht heeft op minder dan zijn volledige loon. Treedt de zieke werknemer uit dienst en wil hij zijn vakantiedagen laten uitbetalen, dan heeft hij ook over deze dagen recht op 100% van zijn loon.

Net als gezonde werknemers hebben zieke werknemers het recht om op vakantie gaan. Hiervoor hebben ze wel toestemming van de bedrijfsarts nodig. De vakantie mag immers geen medische problemen opleveren. Tijdens de vakantie vervallen tijdelijk de re-integratieverplichtingen van de werknemer. De werknemer moet de vakantie ook overleggen met de werkgever. Die mag echter niet zomaar een verzoek om vakantie weigeren.

Zieke werknemer bouwt gewoon vakantiedagen op

Uit een uitspraak van de kantonrechter in Rotterdam blijkt dat u over de vakantiedagen van een zieke werknemer het volledige salaris moet betalen. Normaal gesproken ontvangt een werknemer tijdens de eerste twee ziektejaren – afhankelijk van de bepalingen in de cao of arbeidsovereenkomst – minstens 70% van zijn loon. In het eerste ziektejaar krijgt hij bovendien minimaal het minimumloon. Tijdens zijn vakantie heeft hij wel recht op 100% van zijn salaris. Hij moet hiervoor dan natuurlijk wel vakantiedagen opnemen.

Bij beëindiging dienstverband recht op 100%

Als u het dienstverband van de werknemer na twee jaar ziekte beëindigt, heeft hij recht op uitbetaling van de vakantiedagen die hij niet heeft opgenomen. Ook over deze dagen moet u het volledige salaris betalen. Sinds 1 januari 2012 bouwen zieke werknemers evenveel vakantiedagen op als gezonde werknemers. Voorheen bouwden zij alleen vakantiedagen op over de laatste zes maanden van hun ziekte.
Kantonrechter Rotterdam, 7 maart 2014, ECLI (verkort): 3470